[ post-atomic outlines ] by [ changó ] on Flickr.

[ post-atomic outlines ] by [ changó ] on Flickr.


Posted 2 years ago with 238 notes #thailand  #elephant  #outline  #mountain  #montagna  #tailandia  #bw  #bn  #black  #white  #bianco  #nero  #elefante  #elefanti  #people  #blanco  #negro  #tree  #albero  #alberi  #pai  #www.riccardo-romano.com